The Czartoryski Museum – competition

Lokalizacja:: Kraków
Data opracowania:: 2017
Powierzchnia:: 215m2

Co-author: Krzysztof Klimek

Visualizations: 3D Render

IDEA
The overriding aim of the project was to create harmony between the building, exhibition space and the collection in order to create a joint masterpiece. We wanted to create interiors that were conducive to aesthetic and emotional experiences, quiet, calm and cosy, and at the same time modernised by discrete, digitised forms of communication.
We respect the beauty of the collection, so our mission was to display it properly.
The viewer comes to the museum not only for cognitive purposes, but also for the sheer pleasure of communing with works of art in a given space.
Where the work of art is the highest value – the painting of the Lady with an Ermine – we created a neutral, harmonious, minimalist space. In the rooms with a large number of exhibits, we have unified the style of the showcases, based on specific design solutions. We have grouped the existing showcases by style, so that they create an eye-friendly rhythm.

 

Współautor: Krzysztof Klimek

Wizualizacje: 3D Render

IDEA
Nadrzędnym celem projektu było stworzenie harmonii między budynkiem, przestrzenią ekspozycyjną oraz kolekcją, tak by wykreować wspólne dzieło. Chcieliśmy stworzyć wnętrza, które sprzyjają przeżyciom estetycznym, wzruszeniom, są ciche, spokojne i przytulne, a zarazem uwspółcześnione przez dyskretne, zdigitalizowane formy przekazu.
Szanujemy piękno kolekcji, dlatego misją naszą było właściwe jej wyeksponowanie.
Widz przychodzi do muzeum nie tylko w celach poznawczych, ale również dla samej przyjemności obcowania z dziełami sztuki w danej przestrzeni.
Tam gdzie dzieło jest najwyższą wartością – obraz Damy z Łasiczką, stworzyliśmy przestrzeń neutralną, harmonijną, minimalistyczną. W salach z dużą ilością eksponatów ujednoliciliśmy styl gablot, bazując na określonych rozwiązaniach projektowych. Gabloty istniejące zgrupowaliśmy pod względem stylistycznym, tak by stanowiły rytm przyjazny dla oka.

Sala Wiktorii Wiedeńskiej – wizualizacja

Kawiarnia – wizualizacja nr 1

Kawiarnia – wizualizacja nr 2

Sala Wiktorii Wiedeńskiej – rzut

Kawiarnia – rzut

B