References

FLAT – A FEAST FOR THE EYES

Cracow, 10th January 2017

My cooperation with Ms Kinga Raczak started with consultations before my decision to buy a flat in an old tenement house in the city center, continued through the design stage and ended with the acceptance of renovation works. At each stage, what I received exceeded my wildest expectations. From the very beginning, Ms Kinga had a great sense of what was important to me. Where I was really helpless – in matters of installations, ceilings, chimney draughts, removal of toxic materials of the old building, soundproofing of floors – she designed everything, organized the team, supervised the works – fully synchronized the parquet worker, stonemason, painter, who were happy to do their job well… And everything looks beautiful.

Renovation for a woman in general – it’s one thing, but for a busy woman – it’s something completely different – here I experienced a lot of patience and empathy with what I had in mind. And renovation for a sensitive person – it is already fulfilling higher needs. Ms Kinga designed a bathroom for me, where I have no need to go to the spa – I can fully relax with a feast for the eyes at home. She went with me to the stonemason’s to choose the stone, she felt what moved me in the drawing of the chosen stone, and designed its arrangement in such a way that an unusual, magically working room was created, drawing me into the land of imagination. And then she oversaw the execution.

My bathroom plan also included space for a bath martini light, taking into account the height of the shelf next to the bath….
In cooperation with Ms. Kinga, I experienced that what I had not imagined to expect, for her was obvious.

The fact that Ms Kinga can listen to the client was also demonstrated by the way she organised the renovation of another flat for me, for rent. The most important criterion: safety of the tenant, secondly: the price of the renovation, thirdly: time – everything was done in a flash, and the fresh, nice flat is already a joy.

Mrs. Ania

MIESZKANIE – UCZTA DLA OCZU

 

Kraków, 10 stycznia 2017 r.

Moja współpraca z Panią Kingą Raczak rozpoczęła się wraz z konsultacjami przed moją decyzją o zakupie mieszkania w starej kamienicy w centrum miasta, następnie trwała poprzez etap projektowania i zakończyła się wraz z odbiorem prac remontowych. Na każdym etapie to, co otrzymywałam, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Od początku Pani Kinga doskonale wyczuła, co jest dla mnie ważne. Tam gdzie naprawdę jestem bezradna – w kwestiach instalacji, stropu, ciągów kominowych, usuwaniu toksycznych materiałów starego budownictwa, wyciszenie podłóg – wszystko zaprojektowała, zorganizowała ekipę, nadzorowała prace – w pełni synchronizowała parkieciarza, kamieniarza, malarza, których cieszyło to, że dobrze wykonują swoją pracę… I wszystko pięknie wygląda.

Remont dla kobiety w ogóle – to jedno, ale dla zapracowanej – to coś zupełnie innego – tu doświadczyłam wiele cierpliwości i wczucia się w to, o co mi chodzi. A remont dla wrażliwego człowieka – to już spełnianie potrzeb wyższych. Pani Kinga zaprojektowała dla mnie łazienkę, przy której nie mam potrzeby wyjeżdżać do spa – pełny relaks z ucztą dla oczu mam w domu.
Pojechała ze mną do kamieniarza wybrać kamień, wczuła się w to, co mnie wzrusza w rysunku wybranego kamienia, a także zaprojektowała takie jego ułożenie, że powstało niezwykłe, magicznie działające pomieszczenie, wciągające w krainę wyobraźni. A potem nadzorowała wykonanie.


W moim planie łazienki znalazło się także miejsce na lampkę Martini w kąpieli, z uwzględnieniem wysokości półeczki obok wanny…
We współpracy z Panią Kingą doświadczyłam, że to, czego nie wyobrażałam sobie oczekiwać, dla niej było oczywistością.

To jak Pani Kinga potrafi wsłuchać się w klienta, pokazał także sposób zorganizowania przez Nią remontu dla mnie innego mieszkania, na wynajem. Przy najważniejszym kryterium: bezpieczeństwo najemcy, po drugie: cena remontu, po trzecie: czas – wszystko zostało zrealizowane w błyskawicznym czasie, a świeżutkie, ładne mieszkanko już cieszy.

Pani Ania

 

 

OUR SHOP ATTRACTS MORE CUSTOMERS

Cracow, 27th June 2016

Ms. mgr inż. arch. Kinga Raczak performed for us a project of reconstruction and development of commercial space in Krakow.
The cooperation with Ms. architect went very smoothly. We received valuable advice and comments in terms of functionality of our facility. This contributed not only to the fact that our shop looks really beautiful and, thanks to that, attracts more customers, but, in addition, ergonomically arranged space, makes the shop meet all our needs. Ms Kinga also supervised us – the contractors – and thanks to this, the work on our thorough renovation went on in a satisfactory time for us.
Ms Kinga is a solid, reliable and competent person. Her work helped us a lot and we will certainly use her services in the future, if necessary. We recommend cooperation with Ms Kinga.

FAIRMA – www.fairma.pl

 

 

NASZ SKLEP PRZYCIĄGA WIĘCEJ KLIENTÓW

 

Kraków, 27 czerwca 2016 r.
Pani mgr inż. arch. Kinga Raczak wykonała dla nas projekt przebudowy i zagospodarowania lokalu handlowego w Krakowie.
Współpraca z Panią architekt przebiegała bardzo sprawnie. Uzyskaliśmy cenne rady i uwagi pod względem funkcjonalności naszego obiektu. To z kolei przyczyniło się nie tylko do tego, że nasz sklep wygląda naprawdę pięknie i dzięki temu przyciąga więcej klientów, ale dodatkowo ergonomicznie zagospodarowana przestrzeń sprawia, że sklep spełnia wszystkie nasze potrzeby. Pani Kinga prowadziła u nas także nadzory – firm wykonawczych i dzięki temu prace nad naszym gruntownym remontem przebiegły w satysfakcjonującym dla nas czasie.
Pani Kinga jest osobą solidną, rzetelną i kompetentną. Jej praca bardzo nam pomogła i z pewnością skorzystamy z jej usług w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba. Polecamy współpracę z Panią Kingą.
FAIRMA  – www.fairma.pl

 

COMPREHENSIVE AND EFFICIENT HOME RENOVATION

 

Cracow, 19 December 2016.

I am a private investor. I planned a major renovation of my flat for the summer of 2016, which also required remodeling an unusual hallway and incorporating wardrobes into this space. I am professionally busy on a daily basis and could not devote much time to planning and carrying out the renovation. Therefore, I decided to entrust these matters to a professional. I used the services of BiuroKR, which is run by Ms Kinga Raczak.

It was a comprehensive service of my order: measurement and familiarisation with the space, proposals of remodeling possibilities and, after consultations, preparation of a detailed design. The project was finally handed over to the chosen renovation team, who took care of the renovation. Ms Kinga’s assistance also included the selection of materials and colors. Current issues that arose during the renovation were consulted by the renovation team with the architect and the best solution was always suggested to me. Ms Kinga’s service also included comparing prices of carpentry services for making cabinets. I would recommend BiuroKR’s services to anyone who wants to renovate their home in a comprehensive and efficient manner.

Mrs. Urszula

 

KOMPLEKSOWY I SPRAWNY REMONT MIESZKANIA

 

Kraków, 19 grudnia 2016 r.
Jestem inwestorem prywatnym. Na lato 2016 zaplanowałam gruntowny remont mieszkania, który wymagał także przebudowy nietypowego przedpokoju i wkomponowania w tę przestrzeń szaf. Na co dzień jestem zajęta zawodowo i nie mogłam poświęcić zbyt wiele czasu na zaplanowanie i przeprowadzenie remontu. Dlatego zdecydowałam się powierzyć te kwestie profesjonaliście. Skorzystałam z usług firmy biuroKR, które autorsko prowadzi Pani Kinga Raczak.
Było to kompleksowe obsłużenie mojego zamówienia; pomiar i zapoznanie się z przestrzenią, propozycje możliwości przebudowy i po konsultacjach przygotowanie dokładnego projektu. Projekt ostatecznie został przekazany wybranej ekipie remontowej, która zajęła się remontem. Pomoc Pani Kingi obejmowała również dobór materiałów i kolorów. Bieżące kwestie, które wynikały w trakcie przeprowadzenia remontu były konsultowane przez ekipę remontową z architektem i zawsze proponowano mi najlepsze rozwiązanie. Usługa Pani Kingi objęła również porównywanie cen usług stolarskich do wykonania szaf. Polecam usługi firmy biuroKR każdej osobie, która chce przeprowadzić remont mieszkania w sposób kompleksowy i sprawny.
Pani Urszula

DOMINICAN LITURGICAL
CENTRE FOUNDATION

 

Cracow, 21st July 2015

In July 2014, I had the pleasure to meet Kinga Raczak. At this time, we started cooperation regarding the activities of the Dominican Liturgical Centre Foundation, which planned to open a shop in the cloister of the Dominican Convent in Krakow. It was not an easy task to fulfill, because the monastery is a unique space with its beautiful neo-Gothic architecture, the atmosphere of meditation and reflection, and its extensive activities open for people of culture, science and the arts. The Foundation sought an architect who would have taken up the challenge of creating in the small space planned for the shop, a place worthy of its surroundings, with a contemporary character, functional, but also elegant and referring in a modern way to the Gothic patterns.

Kinga Raczak not only met our expectations but greatly exceeded them. In the period from July to August 2015, she designed the construction project of the renovation of the premises planned for the shop (change of the floors, plastering, installations), arranged the interior (colors of the interior, design of the furniture, lighting and other elements of the furnishings) and supervised all the works performed.

Kinga Raczak turned out to be a person with an exceptional spatial imagination and sublime taste. Effective solutions for the interior design proposed by her were always at a high aesthetic level, and at times even artistic. The passion for beauty does not overshadow the practical aspects of the solutions designed by her. In the course of the works, Kinga demonstrated high communication skills. She easily communicated with employees performing successive stages of the project, as well as with the client. I believe that an important positive feature of Kinga is the fact, that as a person open to dialogue, she does not easily give up on her own concepts, thus looking for solutions that will both satisfy the client and will let her pursue her extraordinary ideas.

The result of her work is a harmonious interior, furnished with tasteful furniture and warm lighting, complemented by modern pieces of equipment. The entire effect makes our customers surprised by the beauty of the shop, which became a place willingly visited by them, because it is not merely an ordinary point of sale, but it gives a respite from the mundane architecture subordinated to commercial aims.

I recommend Kinga Raczak with absolute confidence, as a perfect collaborator for any work related to interior arrangement and design.

 

Chairman of the Foundation
Dominican Liturgical Centre

Tomasz Grabowski OP

 

 

FUNDACJA DOMINIKAŃSKI
OŚRODEK LITURGICZNY

 

Kraków, 21 lipca 2015 r.

Szanowni Państwo,

w lipcu 2014 roku miałem przyjemność poznać Kingę Raczak. W tym czasie podjęliśmy współpracę w ramach działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, która zamierzała otworzyć sklep w krużgankach Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie. Zadanie było niełatwym do spełnienia, ponieważ klasztor to przestrzeń wyjątkowa – piękna architektura neogotycka, atmosfera medytacji i skupienia, a także szeroka działalność skierowana do ludzi kultury, nauki i sztuki. Fundacja szukała architekta, który podejmie się wyzwania, by w niewielkiej przestrzeni przewidzianej na sklep, stworzyć miejsce godne jego otoczenia, o współczesnym charakterze, funkcjonalne, ale również eleganckie i nawiązujące we współczesny sposób do gotyckich wzorców.

Kinga Raczak nie tylko spełniła nasze oczekiwania, ale znacząco je przewyższyła. W okresie od lipca do sierpnia 2015 roku zaprojektowała część budowlaną remontu pomieszczenia przewidzianego na sklep (wymiana podłogi, tynków, instalacji), zaaranżowała wnętrze (kolorystyka pomieszczenia, projekt mebli, oświetlenia i innych elementów wyposażenia) i nadzorowała całość wykonywanych prac.

Kinga Raczak okazała się osobą o wyjątkowej wyobraźni przestrzennej i wysublimowanym poczuciu smaku. Efektywne rozwiązania dotyczące wyposażenia wnętrz, które proponowała, były zawsze na wysokim poziomie estetycznym, a niekiedy wręcz artystycznym. Zamiłowanie do piękna nie przyćmiewa jej praktycznego aspektu projektowanych rozwiązań. W trakcie prac doświadczyłem wysokich kompetencji komunikacyjnych Kingi. Dobrze nawiązywała dialog z pracownikami wykonującymi kolejne etapy projektu, jak i ze zleceniodawcą. Uważam, że ważną pozytywną jej cechą jest fakt, że jako osoba otwarta na dialog łatwo nie rezygnuje z własnej koncepcji, dzięki temu szuka rozwiązań, które zadowolą zarówno klienta, jak i pozwolą realizować jej nietuzinkowe pomysły.

Efektem jej pracy jest wnętrze harmonijne, wyposażone w gustowne meble i ciepłe oświetlenie, dopełnione nowoczesnymi elementami wyposażenia. Całość sprawia, że nasi klienci są zaskoczeni pięknem sklepu, który stał się punktem chętnie przez nich odwiedzanym, ponieważ nie jest wyłącznie zwykłym miejscem sprzedaży, ale i wytchnienia od prozaicznej, podporządkowanej komercji architektury.

Z całkowitym przekonaniem polecam Kingę Raczak jako doskonałego współpracownika w zakresie wszelkich prac związanych z aranżacją i wystrojem wnętrz.

 

Prezes
Fundacji Dominikański
Ośrodek Liturgiczny

Tomasz Grabowski OP

B